Zraeni filter e39

Magnetni filter se pogosto uporablja za za¹èito gospodinjskih in drugih manj¹ih industrijskih centralnih ogrevalnih in toplovodnih instalacij, kot tudi za vse podatkovne naprave v takih instalacijah pred kontaminacijo s trdnimi telesi. Zaradi nara¹èajoèe uporabe naprav z visoko vrednostjo, kot tudi kontrolnih in merilnih naprav v in¹talacijah, obstaja potreba po filtriranju vode, saj je njihovo upravièeno in brezhibno delovanje pogojeno z dolgo stopnjo èistosti tekoèe vode.

https://de-xic.eu/si/Detoxic - Najboljši način za čiščenje telesa parazitov!

Magnetne filtre je treba namestiti na cevovode, tako da je smer pretoka vode podobna pu¹èici na trupu, pokrov pa se oddaja v prihodnost filtra. Filtre lahko namestite na vodoravne in navpiène cevovode. Magnetni filtri so prikazani iz trupa, mre¾nega vlo¾ka, pokrova, magnetnega vlo¾ka, tesnil in pritrdilnih elementov. Konstrukcija filtra zagotavlja visok uèinek filtracije vode zaradi mo¾nosti dvostopenjskega èi¹èenja: mehanske in magnetne. Magnetni filtri se lahko uporabljajo v sistemih za centralno ogrevanje doma, v grelnikih pretoka, avtomatskih pralnih strojih, pomivalnih strojih, vodovodnih sistemih, ki zagotavljajo vse naprave za ogrevanje ali hlajenje. Uèinki magnetnih filtrov so med drugim prepreèevanje po¹kodb strukture in naprav, ki so v njem, poveèanje uèinkovitosti vgrajenih magnetizerjev, zmanj¹anje obratovalnih stro¹kov, zmanj¹anje odpornosti na vodo ali pretok tekoèine na gradbi¹èih. Magnetni filtri so zelo koristni, saj za pomanjkanje stro¹kov uporabe tudi praktièno ne potrebujejo vzdr¾evanja.V Angliji je zgrajenih veè kot 20 milijonov enodru¾inskih hi¹, od katerih ima veèina sistem centralnega ogrevanja, sedanji svet pa je v ospredju razvoja sodobnih, okolju prijaznih tehnologij, ki olaj¹ajo delovanje ogrevalnih sistemov. V zadnjih nekaj letih je bilo v Angliji izdanih veè kot milijon magnetnih filtrov.