Znanje nem kega jezika b1

Tolmaèenje je prevod, ki omogoèa komunikacijo med dvema sogovornikoma, ki ne komunicirajo v istem jeziku. Tolmaèenje poteka redno, kar dokazuje, da ¹tudent nima èasa, da preveri besede v slovarju ali se spra¹uje o smiselnosti izjave. Pokazati morate svojo pozornost in reflekse, da je prevod potreben, vendar ne izgubi obèutka, ki ga ¾eli sogovornik posredovati.

Najenostavnej¹i je prevod konference, ki je sprejet med javnimi govori. Pogosto se uradna sreèanja hkrati izvajajo na nekaj jezikih - v jeziku napotitev in poslu¹alcev ali v katerih dr¾avah se predvajajo v ¾ivo.

Tolmaèenje v prestolnici se ¹teje za simultano usposabljanje - to je tisto, ki deluje redno, konsekutivno tolmaèenje - s prevodom se odlo¾i, dokler govornik ne konèa govora in se obnovi s pozornostjo posebnega zapisa, ¹epetanih prevodov - ko so izjave za en sam posnetek \ t ljudje sedijo poleg nje. Obstajajo tudi sodni govori. Med njimi se èlanek redno tolmaèi v sodni dvorani in imenuje se, da je stanje zaprise¾enega prevajalca obvezno. Pogosto prevajalec pomaga izbrani osebi med potovanjem v tujino, kjer potekajo poslovna / pogajalska sreèanja in je potreben prevod.

Veèina tolmaèev v zdru¾enju obstaja v zdru¾enjih, ki ne poveèujejo le presti¾a, temveè ponujajo tudi gradiva za usposabljanje ali navedejo vede, v katerih se lahko dvignejo kvalifikacije. Storitve takih oseb zlahka uporabljajo uradne komisije, ZN, Sodi¹èe Evropskih skupnosti, Parlament, Evropska komisija. Preprièani so, da ljudje, ki delajo s prevodi, zagotavljajo visoko stopnjo prevajanja in natanènost.