Zakup in blagajna 2015

Mi, davkoplaèevalci, z blagajno, mimogrede sreèamo skoraj vse hitrosti. V taksihih ali v hrani, torej v kinematografih, torej v trgovinah z visoko vsebnostjo ali samo v ozadju, ki ponuja razliène, manj¹e storitve. Dejansko se lahko izmenjujete neskonèno. Ne pozabimo tudi, da èe kupimo izdelek na spletu, ko prejmemo paket - poleg samega izdelka, vzamemo tudi potrdilo.

Skrbi za dejstvo, da imajo davkoplaèevalci, ki se ukvarjajo s fiziènimi osebami (ki torej ne izvajajo gospodarskih dejavnosti in kmetovalci pav¹alisti - v luèi zakona - obveznost skrbnega evidentiranja trgovine s pomoèjo navedenih blagajn. Praksa pa ka¾e, da je zadnji zadnji.

Kaj moramo storiti kot podjetnik, ko bo blagajna prenehala delovati, ko se razjezi? Toda v okusu vsaj do zadnjega pravega trenutka ... Ali na kakr¹enkoli naèin ne bomo prisiljeni - zaradi razumljivih razlogov izguba - prenehajte s prodajo?

Vivese Senso Duo Oil 2Vivese Senso Duo Oil 2. Učinkoviti priprave za izpadanje las

S svetovanjem ne pridemo do niè presenetljivega kot rezervne blagajne. V primeru, da je blagajna po¹kodovana, lahko davèni zavezanec s storitvijo vzame rezervno blagajno. Seveda, èe ga ima. Nedvomno s formalnega vidika podjetniki nimajo tak¹ne dol¾nosti, da bi imeli nekoliko prese¾ne blagajne ostrej¹e. Vedno so dobri, zlasti v stacionarnih in visoko tr¾nih podjetjih. V izjemnih primerih - ki so s stabilnostjo tihotapljenje glavne hi¹e - noèejo ¹e naprej prodajati, se izka¾e, da je edina razumna mo¾nost ohraniti rezervno blagajno. Mimogrede: veè o tem lahko preberete v umetnosti. 111, odst. 3 Zakona o DDV.

Neuspeh blagajne je brez dvoma niè prijetnega. Dobro je, da lahko situacijo re¹imo z uporabo rezervne blagajne. Vedno se moramo zavedati, da mora v obdobju, ko davèni zavezanec od evidentiranja prodaje na blagajno preide, o tem obvestiti pristojni davèni urad. Obvestilo mora vkljuèevati dokumente, kot so: podatki o okvarah opreme in informacije o zamenjavi zlomljene rezervne opreme. Cilj: bolj pomembno je, da se rezervna blagajna nahaja tam, kjer se prodaja opravi.