Zakup blagajne

Mikroskopi omogoèajo pogled v mikrosvet, so pripomoèki, ki so zasnovani v smislu opazovanja zelo majhnih predmetov, katerih subtilne podrobnosti so na splo¹no nevidne èlove¹kemu oèesu. Mikroskop se osredotoèa na dva sklopa za fokusiranje leè, ki se nahajata na robovih cevke, imenovani cev. Niz leè, danih na doloèeno toèko, se oceni kot leèa. Od spremembe se drugi niz leè imenuje okular in prepozna opazovanje. V notranjosti cevi, zahvaljujoè leèi, je narejena v resnièno sliko, poveèano in obrnjeno, ki jo opazovalec ustvari s pomoèjo okularja. Zaradi so¾itja obeh sklopov leè je pregledana slika oèitna, raz¹irjena in preprosta. Metalografski mikroskopi so vrsta mikroskopa, ki se uporablja za poskuse na neprozornih vzorcih. Metalografski mikroskopi izbirajo elektronske mikroskope in elektronske mikroskope.

Kaj lahko vidimo s metalografskim mikroskopom?Mikroskopske ¹tudije same, z uporabo metalografskih mikroskopov, raèunajo na jemanje vzorca iz trdnega produkta, nato poliranje in poliranje doloèene povr¹ine, tj. metalografski vzorec, ki bo po neobveznem jedkanju podvr¾en mikroskopskim opazovanjem. Razkritje strukture posamezne kovine, kot tudi njenih zlitin in okvar, ki jih nevidno s prostim oèesom, je glavni cilj metalografskih ¹tudij na svetlobni mikroskopiji. Omogoèajo identifikacijo raznolikosti strukturnih komponent in izra¾anje njihove morfologije, kolièine, dimenzije in porazdelitve. Metalografski mikroskopi vam bodo omogoèili gradnjo opazovanj razpadanja kovin in prebojev. Zahvaljujoè natanèni izvedbi leè, metalografski mikroskop odkrije mikrorazpoke, omogoèi izraèun faznega dele¾a in opazovanj vkljuèkov in drugih znaèilnosti materialov.