Ueitelj angle kega jezika

Obièajno smo s pojmom interpretacija, naèeloma, simultano prevajanje, tj. Izdelano v posebni zvoèno izolirani kabini ali v zaporednem prevodu, ki je prevod besedila osebe, ki prihaja poleg tolmaèa. Le malo ljudi spozna avanturo sedanjega, da obstajajo ¹e druge, zelo zanimive vrste prevodov. Med drugim so ti ti ¹epet, povezava ali prevod in pogled. Katere vrste prevodov sem predstavil? ©epetano prevajanje, tj. ¹epetanje je posebna vrsta prevoda, ki ¹teje, da stranki ¹epeta stavek, potem ko je izgovoril besede, ki jih je izgovoril govornik. To je ista odlièna vrsta prevajanja, ki lahko ¾ivi daleè naokoli in jo pogosto motijo vse vrste dodatnih zvokov, zato jo lahko uporabljamo le pri nizkih skupinah ljudi. Ponavadi je name¹èen na mestu, kjer samo ena oseba ob prihodu ne razume jezika, ki ga uporablja zvoènik. Tovrstno usposabljanje je vedno zelo podcenjeno s strani prevajalcev, saj si ne ¾eli le priprave in delitve pozornosti. Za tolmaèa, ki ¹epetajo besedo po besedo stranki, se lahko pred zvoènikom utopi.Povezava je èudovita vrsta zaporedne interpretacije, ki raèuna na prevajanje besed po stavku. Podana je v situacijah, kjer doloèite, da ni mo¾nosti za pripravo zapisov iz govora govorca ali ko je natanèen prevod besede izredno pomemben. Obièajno se ta naèin prevajanja uporablja pri prevajanju delov konstrukcije stroja. Povezava je ¹e vedno priljubljena kot dru¾beni prevod. Prevod a vista je povezava prevoda in prevajanja. Raèunajo na prevajanje besedila v govor, te¾ava pa je v tem, da vplivi besedila ne prejmejo prej, zato mora vsebovati celoten stavek takoj, tudi ko vam ga trdno in zvesto vrnete. Tak¹ni prevodi se najpogosteje zdru¾ujejo v odnosih, zato ni presenetljivo, da so del zaprise¾enega prevajalskega izpita.