Storitve gradnje blagajne

Prejem blagajne novitus lupo je izredno pomemben material tudi za vlagatelje tudi za mo¹kega. Najpomembnej¹i so dol¾ni izdati tak¹na dokazila o prodaji, ki jih mora vsakokrat odstraniti.

Na ¾alost nekateri izmed nas ne posveèajo veliko pozornosti menicam, ki lahko v moèi uspeha ustvarijo neprijetne posledice. Kako dolgo naj tak¹ne izpiske vzamemo iz blagajn in v kak¹nih okoli¹èinah so lahko koristni?

V primeru podjetnikov je polo¾aj razmeroma preprost. Imeti morajo kopije potrdil za 5 let - v primeru revizije naslova zakladnice. Kaj za tak¹en dokument za stranko?Ta majhen kos papirja, èe je moè, da je pomembno. Èe vemo, kako pomembna je prejema iz blagajne, in vemo, na naèin, ki ustrezno shranjevanje tak dokument, bomo lahko pridobili veliko. To je predvsem v primeru, v katerem bi radi ogla¹evali na blago, kupljeno ali jo izroèi, da se tudi na¹ denar. V tem primeru prodajalec od nas zahteva, da dobimo potrdilo, za potrditev transakcije a ogla¹ujejo. O datume moramo imeti v mislih, ko je zakon za nas, da deluje v stavbi prito¾be? Èe kupite ¾ivilskih proizvodov, od te¾av, povezanih z njimi se lahko predlo¾ijo do 3 dni. Mi ne potrebujejo veè, da te prejemke, ki je dokument o nakupu oblaèil, obutve, pohi¹tva in zabavne elektronike. Tukaj, zakon nam daje do 24 mesecev, da bi na¹li nepravilnosti in poroèanje prito¾b. Torej v èasu, ko ne bomo imeli potrdilo, na¹a trditev ne bo priznana. Bolj pomembno ¹tevilo izdelek, ki se ogla¹uje, bolj pomembno izgubo v kombinaciji s pomanjkanjem dokaz tako prodajo.

Spomnimo se na prejemke, ki nam jih mora prodajalec dati med nakupovanjem. Hranimo tudi dokumente na ustrezen naèin. Lahko naredimo ovojnice, v katerih bomo zbirali prejemke v kronolo¹ki organizaciji, na zadnjo smer lahko postavimo posebno ¹katlo. Pomembno je, da je dokument, ki potrjuje zadeve, ki smo jih dokonèali, za¹èiten, dokler je podlaga za vlo¾itev prito¾be.