Sodobna marywilska kuhinja

Moderno kuhinjo je treba urediti v gozdu z novimi stroji, orodji in drugimi dodatki. Osnovna oprema & nbsp; ni veè izkljuèno povezana s hladilnikom, tj. S peèico. Poleg tega se ukvarjamo v & nbsp; kuhinji & nbsp; kot so mikrovalovna peèica, opekaè kruha, pomivalni stroj in drugi pokrovi. Vendar so ¹e vedno zelo priljubljeni & nbsp; tradicionalni in mehanski volkovi mesa.

V nekaterih hi¹ah se ¹e vedno uporabljajo tiste, ki so izdelane z roèico, kar zahtevamo roèno obraèanje. Danes pa se mnogi uporabljajo elektrièno, kar pa ne zahteva, da uporabimo silo. Danes je vse narejeno, da bi olaj¹ali in pospe¹ili èlovekovo delo. Vèasih mi daje proizvajalce, ki nas posku¹ajo narediti lene z vsemi temi izbolj¹avami. Veliko stvari pozabljamo, ker orodja naredijo vse za nas. V trenutku bomo imeli te¾ave s pranjem posode, ker to pi¹e za nas pomivalni stroj. Odvzeli se bomo, da bomo prezrli ostanke, ki ostanejo na plo¹èah, ne bomo vedeli nièesar za rezanje brez uporabe profesionalnih rezalnikov. Vse se bo skrèilo na najpreprostej¹e dejavnosti, kot so vstavljanje, odstranjevanje, polivanje itd. Ima svoje prednosti, saj so v dana¹njem èasu vsi zaposleni in za tak¹ne situacije preprosto ni èasa. & nbsp; To je ista zelo intenzivna podpora. Vse je zgrajeno hitro, nihèe ni zaskrbljen. Vèasih se mi zdi, da so bili poljski gospodje in babice bolj udobne. Njihove kuhinje niso obstajale tako te¾ko. Vse, kar je bilo potrebno, je bila velika lonèena peè in veè orodij, in delali so èude¾e, ki jih ¹e vedno govorimo z dodatkom na¹e mladosti. V vaseh, v starej¹ih hi¹ah najdemo z mo¾nostjo tak¹nih peèi, ki so vedno rezidenti. Ne sledijo trendovskim trendom. Nekateri preprosto ne morejo veè privo¹èiti. S sodobnostjo je treba ustvariti tudi sodobnej¹o tehnologijo, orodja, da je njena cena lahko precej visoka in odvraèa potencialne stranke. Lahko ima tudi drugaèen dobièek in èlovek, ko vidi ceno, bo kupil artikel, ker se mu zdi, da je edini.