Smernica psihologije je zaposlovanje

Psihologija, smer, ki pripada ¹tudija humanistike vsako leto privablja mno¾ice ¹tudentov in prijatelji razmi¹ljajo o èlove¹kem vedenju. Ta cilj lahko raziskujejo skoraj vse veèje ter moènej¹e humanistike univerze v domaèi regiji, ni presenetljivo, da je vsako leto vsaj nekaj sto ljudi zapustilo stene univerze ponosno sam klièe mojster psihologije.

Kaj se zgodi v nekaj letih ¹tudija? Mladi adepti psihologije v dveh osnovnih letih na univerzi raziskujejo skrivnosti splo¹nega psiholo¹kega znanja, spoznajo kognitivne procese, èustveno psihologijo, se veliko nauèijo o toèki zavedanja in naredijo prve, ¹e vedno srame¾ljive premike pri pridobivanju informacij o psihopatologiji. Èetrto in peto leto sta obièajno namenjena pridobivanju podrobnega znanja o specifiènih vpra¹anjih psihologije in pridobivanju potrebnih ve¹èin v vrstnem redu opravljanja obveznih ¹tudentskih praks. Veèina poljskih univerz bo kupila za dokonèanje psiholo¹kih ¹tudij s posebno specializacijo, npr. Forenzièno psihologijo, socialno psihologijo, klinièno psihologijo ali psihologijo umetnosti in dirigiranja.Katere predmete je treba opraviti na izpitu na srednji ¹oli, da bi lahko opravili psiholo¹ke ¹tudije? Tuji jezik je za¾elen, ponavadi ga poda vzrok, obstaja tudi polj¹èina in matematika ali biologija. Seveda je treba vse te teme sprejeti na raz¹irjeni ravni. Do nedavnega je bila psihologija pijaèa iz teh smeri, ki je pri¹la enakomerno. Danes so prvi predlogi za raziskovanje tega razpona v metodi 3+ 2, ki je prav tako neposredna in negativna.Toda nobenega razloga za zadnje, kak¹ne vrste ¹tudija izberete, so psiholo¹ke ¹tudije prvo stanje na psiholo¹kem delovnem podroèju. Pravzaprav lahko ¹ele po diplomi z gotovostjo ugotovite, kateri znak ¾elite slediti. In izbira je izvirna. Lahko najdete knjigo v velikih korporacijah, nadaljujete ¹tudij na podiplomskem ¹tudiju ali zaènete uèiti postati psihoterapevt.