Sistemi za za eito pred po arom

Nobenega razloga, v skladu z ustreznimi protipo¾arnimi predpisi, ni treba varovati samo enega dogodka, ki je eksplozija, ampak tudi in morda predvsem ustvarjanje ti v eksplozivni atmosferi. Vsaka ocena eksplozijske nevarnosti je zdru¾ena v nekaj fazah. Med njimi je pomembna ocena ali pod doloèenimi pogoji lahko pride do eksplozije, t.j. ali se lahko na doloèenem mestu pojavi eksplozivna atmosfera in ali lahko zaradi njenega stanja povzroèi v¾ig.

Vsaka ocena tveganja eksplozij se uporablja za doloèen primer in ni verjetno, da bo posplo¹ena. Predpisi jasno navajajo, da ga je treba prenesti v enega od primerov, v katerih je verjetno, da bo tveganje vstopilo v proizvodni proces. Poleg tega se o celovitem razpravljanju razpravlja o tveganju morebitnega izbruha, medtem ko se v tej oceni obravnavajo predvsem:

https://asami24.eu/si/

• Katera orodja in cilji se uporabljajo za ustvarjanje doloèenega dela?• Katere so znaèilnosti, ki so pomembne za dani predmet, kak¹na struktura vsebuje?• Ali so med predelavo vklopljene nevarne snovi?• Kak¹ni so splo¹ni delovni ali proizvodni pogoji?• Kako medsebojno vplivajo dejavniki tveganja in okolje?

Na tej podlagi se pripravi dokument, ki se prevede kot ocena tveganja eksplozije. Zavezujoèa pravna norma za njeno oblikovanje je zagotovo od leta 2010, ki jo izda minister za gospodarstvo. Institucija, ki preveri pravilnost besedila, je nacionalni in¹pektorat za delo, ki je pristojen za zasedbo doloèene trgovine.

Za èloveka, ki prièakuje celovito oceno nevarnosti eksplozije, je poleg strokovnosti pomembna tudi cena. Za¾eleno je, da je stro¹ek priprave ocene nov in je odvisen od drugaènega naèina kondicioniranja, kot je npr.• znesek stanovanja ali stavbe, ¹tevilo eta¾ in prostorov, ki jih je treba vkljuèiti v doloèen dokument.• Profil podjetja.• obstoj druge metode analize ali strokovnega znanja, ki olaj¹uje ali ovira izdajo ocene.