Revija za upravljanje

Razvili smo integriran maloprodajni sistem, v katerem so se prito¾evale organizacije, ki upravljajo velike prodajne mre¾e. Poseben izziv je priroèno in uèinkovito upravljanje prodajnih mre¾. Iz tak¹nega sistema lahko vodstveni delavci vna¹ajo posamezne analize in podatke o upravljanju.

Rednim zaposlenim nudimo prijazno orodje, ki jim omogoèa, da so uèinkoviti na vseh polo¾ajih. Preko prodajnega sistema upamo, da bomo v pisarni vkljuèili najnovej¹e re¹itve na polno raven. Upamo, da bomo s pomoèjo ekipe naredili raznolik slog, s katerim bomo izbolj¹ali vodenje organizacije, in sicer od maloprodaje, distribucije, logistike in raèunovodstva do upravljanja. Skozi vrsto odliènih prilo¾nosti vas program vpra¹a v katerikoli vrsti prodajne mre¾e in se posvetite ducatu ali veè sto trgovinam. Dobro se zdru¾uje v obeh nizko prodajnih omre¾jih. Neomejeno podroèje delovanja maloprodajnega sistema omogoèa servisiranje vseh podroèij prodajne mre¾e.

Sestavljen je iz naslednjih elementov:

maloprodajni sistem za velike in veè panog,modul upravitelja, katerega naloga je usmerjati,osrednji skladi¹èni in distribucijski program upravljanja, pravi redko za najpomembnej¹o uporabo pogojev za prevladujoèo gospodarsko dejavnost.

Program ima tudi specializiran, integriran finanèno-raèunovodski sistem ter osebni in plaèni sistem, katerega naloga je omogoèiti celovito servisiranje celotnih procesov upravljanja maloprodajne mre¾e.

Sistem maloprodaje je in veliko podpore strankam. Omogoèa ¹tevilne funkcije, ki vam bodo pomagale pri nakupu. Omenimo lahko ¹tevilne prednosti multimedijske samopostre¾ne postaje za kupce, ki s skeniranjem èrtnih kod omogoèajo hitro plaèevanje izdelkov.