Raeunovodstvo podjetij na nizozemskem

Lastniki podjetij pogosto i¹èejo raèunalni¹ki program, ki jih bo osvobodil monotonega in bralnega delovnega èasa, hkrati pa ohranil raèunovodske evidence in primerjave z davènim uradom. Raèunovodski sistemi izpolnjujejo vse primere zelo razliènih prejemnikov, dodaja prilagodljivost in enostavnost uporabe. Kar je zelo pomembno, so prilagojene trenutnim modelom in na koncu zadovoljujejo potrebe najveèje skupine uporabnikov. Ponudba je namenjena tako valutam, ki vodijo celotno raèunovodstvo, kot tistim, ki plaèujejo za gradnjo knjige dobièka in izdatkov ali na podlagi enotne davène stopnje.

Raèunovodstvo Enova je celoten spekter funkcij, potrebnih za dobro upravljanje trgovalne knjige: od vodenja raèunov, z zmanj¹evanjem in obraèunavanjem, z obravnavo poravnav do servisiranja osnovnih sredstev.

Enova je zelo priroèen program, z modernim vmesnikom, ki zagotavlja najbolj¹o funkcionalnost in priroènost dela. Zahvaljujoè intuitivnemu ustvarjalcu sistema, zaèetek knjige z postavitvijo ne bo povzroèal te¾av ¹e manj izku¹enim uporabnikom.

Ta vrstni red pri trèenju z naslednjim daje veliko veè pro¾nosti. Poleg popolne funkcionalnosti osnovnega sistema to omogoèa imajo svoja poroèila in izpiske, sami opisujejo poslovne dogodke, analizirajo zapise po razliènih spletnih straneh, vodijo ti lastnih poljih ali poravnave poravnave v stopnjah ali jih registrirajo glede na svoje lastne vrste. Mogoèe je tudi veè drugih re¹itev.

Osnovne znaèilnosti raèunovodskega programa:izvajanje KPiR ali enotne davène registracije;pisanje in ¹tetje evidenc o DDV: nakupi, prodaja, gotovinska poravnava, prilagajanje plaèil DDV, ki niso bili plaèani v sezoni;evidenca osnovnih sredstev, dodatno svetloba in prave vrednosti;standardna plaèilna slu¾ba;storitve gotovinskih in negotovinskih gotovinskih transakcij, gotovinska poroèila;izdajanjem izjav ZUS-a tudi mo¾nost izvoza plaèniku.