Raeunalni tvo v estoniji

Raèunalniki stalno rastejo ¾e veè desetletij. Hkrati se nenehno izbolj¹uje njihova programska oprema in okolja, v katerih je mogoèe napisati projekte v moèi velikih jezikov. V procesu zadnjega desetletja lahko opazimo poseben razvoj te tehnolo¹ke znanosti. Pijaèe iz dokazov za to so ustvarjanje integriranih informacijskih sistemov. V nadaljevanju bomo opisali, kaj obstaja, pa tudi njegove pomembne prednosti.

Zgoraj omenjeni pojem vkljuèuje informacijske sisteme, ki podpirajo upravljanje. Poleg tega so organizirani v modularnih ali celovitih postopkih in se lahko uporabljajo na vseh podroèjih upravljanja. Integrirani informacijski sistem je zelo razvit razred tak¹nih organizmov od celotnega obstojeèega, katerega tema je podpora upravljanju v enotah ali delih. Pomembna naloga, ki mu pripada, je avtomatizacija izmenjave podatkov med razliènimi oddelki podjetij, ki jih namerava biti. Gre za izbolj¹anje prenosa informacij med njim in drugimi subjekti. Uporabljajo jih lahko razlièna podjetja iz okolja, kot so banke ali davèni uradi.Glavne prednosti integriranih raèunalni¹kih sistemov so: energija za funkcionalno kompleksnost, uèinkovita integracija podatkov, pomembna funkcionalna fleksibilnost in odprtost. Prav tako je treba poudariti, da so zelo napredne v smislu tehnologije in pomembne.Ti slogi kljub izjemni uporabnosti ne konèajo in se uèijo in predstavljajo nekatere pomembne razvojne cilje. Pijaèe iz njih predstavljajo veèji obseg poslovnih storitev.Prvi razvojni trend je organizacija poslovnih virov. Predstavljamo sisteme, ki izvajajo podporo upravljanih virov podjetja ali sodelovanje skupine podjetij v sodobni tehnologiji. To se naredi z zbiranjem ogromne kolièine informacij, ki omogoèa izvedbo naèrtovanih operacij na njih.Druga bo upravljanje informacij z mo¹kimi, tj. Niz postopkov in orodij, ki so v veliki meri v stiku s potro¹nikom.Mislim, da je opredelitev integriranih informacijskih sistemov na zaèetku povsem zadostna.