Psihoterapija uw

V tem besedilu bomo poskusili opraviti test: kaj je psihoterapija?

Seveda vsi vemo, da je psihoterapija naèin zdravljenja, ki naj bi olaj¹al du¹evno ali telesno trpljenje. Psihoterapija je tudi kompleksen proces, katerega pijaèe so vaje, ki spreminjajo naèin, kako pacient misli, in vedenje, ki verjetno obstaja za bolnika, ¹e vedno trpi. Psiholog ima pravo znanje, ki mu bo v 100% omogoèilo, da bo opazil problem, s katerim se bolnik spopada, in tudi po razumevanju bolnika bo lahko uporabil pravo metodo zdravljenja.

Psihoterapija je izjemno obèutljiv proces. Da bi se bolnik spopadel s tesnim problemom, se ne sme samo gledati realistièno, temveè mora poleg tega registrirati svoje majhne strani, jezo, strahove in odpor do drugih ljudi. Zato psihoterapija ni le pogovor z zdravnikom, ki bolnika boli po hrbtu in pravi, da bo vse v naèinu. Psihoterapija je edinstven odnos, v katerem psihoterapevt bolje razume na¹e interese kot tudi vire njenega trpljenja.

Pogosto sli¹imo od drugih ljudi, da psihoterapija v njih ustvarja strah. Tak¹en naèrtovalni teèaj ustvarja dejstvo, da so vsi ¹e vedno malo razmi¹ljali o psihoterapiji do danes. In tako je znano, da èe nekaj ne vemo, povzroèi, da smo enako strah.

Koliko je psihoterapija? V psihoterapiji ni strogo uvedenih postopkov, ki bi doloèali, koliko psihoterapije se dogaja. Vsak pacient, ki poroèa specialistu, ima ¹e eno te¾avo, in to, kar se dogaja znotraj njega, zahteva poseben pristop. Tudi psihoterapevt med pomembnim sreèanjem je zelo te¾ko ugotoviti, koliko zdravljenja lahko vzamemo, vsaj pribli¾no ga lahko vidimo skozi ¹tevilne te¾ave, s katerimi se bolnik predstavlja psihoterapevtu.Lahko je varno reèi, da psihoterapija raèuna na spreminjanje naèina razmi¹ljanja osebe, ki se zdravi, ko ji daje tudi olaj¹anje v svojem du¹evnem ¾ivljenju.