Psihoterapevt v jaros awu

Priprave na poklic psihoterapevta so nastale v èasu diplomiranja na Poljskem. Izpolniti morate magistrski ¹tudij ali medicinski ¹tudij. Potem bi morali iti na ¹tudij psihoterapije na Poljskem. ©ola se mora udele¾iti nekaterih psihoterapevtskih okolij, zabele¾enih na Poljskem.

©ola mora nuditi izobra¾evanje v obliki nekaj 590 ur praktiènega pouka. Poleg tega je potrebno 100 ur predvideti lastno psihoterapevtsko izku¹njo. ©e vedno morate opraviti 50 ur nadzora in 360 ur pripravni¹tva. Da bi postali psihoterapevt, je priporoèljivo, da skozi psihoterapevtsko prakso dve leti.Po preèkanju psihoterapevtske ¹ole vrnite certifikacijski izpit v podjetju, kjer je ¹ola pripadala.Ljudje, ki jim ni vseeno, kdaj postati psihoterapevt na Poljskem, morajo vedeti, da je ne glede na pot, ki jo imajo, pomembno imeti premo¾en portfelj in proste ¹tiri leta, ki se lahko porabijo v smislu pridobitve ustreznih potrdil za vzdr¾evanje neodvisne prakse zdravni¹ko pomoè.Vsak psihoterapevt mora poznati psihopatologijo, vedeti mora, za kaj se ¹tejejo razlièni terapevtski pristopi, vendar mora poznati zakon, ki ureja pravila psihoterapije.Potrdilo je pridobljeno enkrat, vendar ga mora vsakokrat voditi in v tem smislu je potrebno nadaljnje izobra¾evanje. Da bi lahko potrdilo obnovili, je treba vnesti dokumente, ki potrjujejo, da je v 5 tekoèih letih po prejemu potrdila ali podalj¹anju certifikata opravil veèje ¹tevilo ur psihoterapije. Priporoèljivo je tudi dokumentirati, da ¾e 5 let obstajajo v nadzoru. Vedno mora hoditi na treninge in pogovore. Obstaja sedanji poklic, ki zahteva stalno pozornost in koncentracijo.