Prvo delo za kalkulator poeitnic

Mnogi mo¹ki iz razliènih dejavnikov so vzeti za proizvodnjo zunaj na¹e dr¾ave. Vendar jim to ne dovoljuje, da se ne odloèijo za moèno poistovetenje z na¹o narodnostjo, ali pa nimajo pojma o vrnitvi v svojo dr¾avo, obstajajo pa tudi ljudje, ki ¾elijo v tujini kupiti nepremiènine, ki bodo namenjene najemnini. Ljudje, ki delajo zunaj Republike Poljske, imajo mo¾nost zaprositi za hipoteko na Poljskem, potem pa ne samo za trgovino z zemlji¹èem v na¹i dr¾avi, ampak tudi za igranje njenih meja. Vedno je oèitno, da zahtevajo nekoliko drugaène razloge kot ¾enske, ki so vkljuèene na Poljskem.

Prviè, nekatere banke vam omogoèajo, da oddate hipotekarno prijavo samo ljudem, ki plaèujejo prislu¾eni denar na banèni raèun poljske banke. Kot veste, je torej nemogoèe, ker tuja podjetja prena¹ajo samo osebne raèune, ki so ustanovljeni v lokalnih bankah, ali pa organizacijo samih èekov. V takih primerih morate zaprositi za dodatno dokumentacijo o va¹ih moènih dohodkih. Poleg tega so v skupini primerov predstavljene vi¹je zahteve za lastni prispevek v odnosu do ljudi, ki delujejo v tujini. Zato bo za goste, ki delajo zunaj dr¾ave, vendar ¹e vedno na trgu Evropske unije, banka poveèala vrednost poljskega prispevka na 20% cene nepremiènin (za ljudi, ki delajo na Poljskem, je vrednost poljskega prispevka za leto 2014 le 5%, za ¾enske v Ameriki - vrednost naravnega prispevka bo 50%.

Seveda bodo banke vsekakor potrebovale prevod dokumentov, potrebnih za nakup hipoteke, tj. Rojstni list, dokument, ki potrjuje, da knjiga in lastnik dobivata poroèni list. Motivacijo za uporabo hipoteke lahko zahtevate pri prevajalski agenciji, ki je specializirana za ekonomske in strokovne prevode. Ponudbo pisarn lahko najdete na internetnih stenah, tako kot po kontaktu z izbranim prevajalcem. Banke, ki ne zahtevajo predlo¾itve dokumentov, potrebnih za pridobitev stanovanjskega posojila, so Nordea in Deutsche Bank.