Prevoz ljudi v torunu

Od leta 2011 mora vsak taksist, ki ponuja prevozne storitve za fiziène ¾enske, v avtomobilu predlo¾iti davèno blagajno. Iz tega bremena se re¹ujejo prevozniki, ki proizvajajo na¹e storitve, vendar v enotnosti z novimi poslovnimi subjekti.

https://perlblue.eu/si/

Zaradi ustreznih dimenzij izstopajo prenosne fiskalne blagajne za taksiste. Obièajno obstajajo roèaji, ki omogoèajo pritrditev v avto in se ne napajajo samo z baterijami, vstavljenimi v blagajno, ampak so tudi prikljuèene na akumulator vozila, zaradi tega, ker se med celotno menjavo ne odvajajo. Naprava je ponavadi zaslon, ki vam omogoèa, da ga uporabljate v ravni in horizontalni perspektivi, medtem ko je preprièan, da spreminja vremenske razmere. Ne pozabite, da mora biti taksimeter in blagajna nedvoumno, da ga voznik taksija in potnik med vo¾njo prebere.Dodatne znaèilnosti, ki bistveno izbolj¹ujejo delo vsakega prevoznika, so: mo¾nost prikljuèitve blagajne neposredno na taksimeter, zaradi èesar se lahko samodejno natisne raèun, mo¾nost podelitve rabatov ali preklic potrdila v primeru, da kupec oprosti stro¹kov. Davèna blagajna za voznika taksija je bila posebej zasnovana z zavedanjem lastnosti tega poklica. Vzorec, iz katerega je natisnjen, zavzame nekaj zanimivih predmetov, kot so èas potovanja, prevo¾ena razdalja, ¹tevilka taksija ali ¹tevilo enot, uporabljenih v eni tarifi. Voznik taksija lahko na prejemu prejme tudi znanje o dodatnih opravljenih storitvah, to je prtljagi, prevozu ¾ivali itd.Seveda imajo, tako kot vse blagajne, pogoste funkcije - tiskanje dnevnega, meseènega poroèila, stanja blagajne, obraèunskega poroèila in dodatno tiskanje poroèila o nastavitvah taksimetra.Blagajna, ki ¾ivi tudi v kombinaciji s taksimetrom in ostane sama naprava, medtem ko je pri izvajanju tak¹na re¹itev pogosto ne deluje, ker oèitno nasprotuje zadnjemu delu naprave in zahteva pogosto zamenjavo zvitkov papirja. Mo¾no ga je tudi prikljuèiti na raèunalnik kot pripravo ustreznega dela ali posodobitev programske opreme.Blagajno lahko v avtomobilu sestavimo in razstavimo na dostopen in kratkoroèen naèin, zaradi èesar najverjetneje sodeluje s ¹tevilnimi taksimetri, sicer se ne uporablja v avtomobilu, zato ga je mogoèe uporabljati preko pisarne ali doma in pripravljati poroèila. To zagotavlja veè kot krajo blagajne med dolgimi postanki.