Prevajanje informacijskega sistema v angle eini

©tevilna poljska podjetja so specializirana za prodajo in upravljanje informacijskih sistemov za upravljanje gostinskih in hotelskih in restavracijskih toèk. Glede na vrsto poslovne dejavnosti obstajajo re¹itve za majhne prostore, pa tudi za veèjo verigo restavracij. Izidi bodo razdeljeni med seboj, odvisno od tega, ali bomo opravili z & nbsp; kavarna, pizzeria, hotelska restavracija in hi¹a s hitrim servisom. Gastronomski sistemi so ¹e bolj priljubljeni. Manj pogosto pa lahko dobimo gastronomski izdelek, ki ni programska oprema za podporo prodaje.

Sistem POS je enak z najbolj posodobljenimi & nbsp; aplikacijami za upravljanje restavracije. Obstaja mre¾a poobla¹èenih predstavnikov v velikih poljskih mestih. Ponujajo storitveno toèko in storitev za obe poljski enoti, kadar imata moè gastronomskih te¾av na Poljskem kot del svoje strukture ali fran¹ize.

Tukaj je primer modela infrastrukture IT za gostinsko enoto:

Strukturiran je tako, da komponentni moduli uporabniku omogoèajo najveèje koristi. Njihova integracija in knjiga na drugem temelju imata za posledico veèjo uèinkovitost, bolj¹o kakovost storitev za potro¹nike, la¾je poroèanje in ¹tetje enote, ne glede na to, ali gre za restavracijo ali verigo restavracij.

Na tej stopnji namerno ne podajamo imena, na katerih naèrtih zasnovamo predlog, usmerjen na doloèeno stranko. Predvidevajmo, da je produkt podprt s kombiniranim sistemom, ki bo zagotavljal tako storitve natakarjev, kot tudi serviserja, kot tudi celotno upravljanje skladi¹è. V poslovnih poroèilih lahko program deluje s terminalom na dotik in ¹e vedno s èitalnikom magnetnih kartic, natakarjevim vavèerjem, tehtnicami, tiskalnikom vavèerjev in raèunov, fiskalnim tiskalnikom, predalom, toèilnikom pijaè itd. Vsa dela v operacijskem sistemu MS Windows, v lokalnem omre¾ju ali v doloèenem polo¾aju s standardno raèunalni¹ko opremo.