Posamezna zobozdravstvena ordinacija rados aw jadach

Zobozdravstvo v smislu dr¾avne obravnave, zdravstvenega sklada, je nedvomno zdravstvena ustanova, ki ne vkljuèuje davènega prava. Èe pa zobozdravnik opravlja samostojno prakso, je odgovoren za to, da se njegove storitve ocenijo z davènim naslovom in plaèajo davke za storitve v vi¹ini, ki jo doloèi ta urad.

Obveznost ¹tetja pri davènem uradu®al bi bil èas, ko se zdravniki, ki opravljajo zasebno zdravni¹ko prakso, ne ¹tejejo v pisarno, zato, ko je cilj izdelati èevljar ali raèunalni¹ki tehnik. Z vidika podjetni¹tva obstaja v istem storitvenem podjetju zobozdravnik, ki ga je treba dodatno ¹teti z davènim naslovom. Seveda zdravniki za trenutek plaèajo drugaèno vrednost kot, na primer, èevljarji. Vendar je pomembno, da se kot pacienti spomnijo, da imajo tak¹no dol¾nost. Poroèila teh mesecev pa ka¾ejo, da strokovnjaki ne ocenjujejo, kako gre z davènimi organi, zato je vredno, da se na zobozdravniku napotimo na datum, ko prosi za potrdilo. Spomnimo se tudi, da je potrdilo osnova za sprejemanje prito¾b za pomoè, prav tako kot pri uspehu vseh naslednjih storitev.

Kateri znesek je najbolj¹i za zobozdravnika?Zobozdravnik z davèno blagajno bo raèunal na manj delovnih mest kot na primer trgovina z ¾ivili. Tiskal bo precej kratke raèune z enim ali dvema postavkama, blagajna pa se ne bo uporabljala veè sto krat na dan, ko bo v trgovini uspe¹na, ampak nekajkrat ali ducat krat. Zato mora zobozdravnik vlagati v majhno valuto, ki je maksimalno poenostavljena in izjemno dovzetna za uporabo. Tak¹ne naprave ni lahko najti, a na sreèo trgovine ponujajo razliène modele. Profesionalni prodajalci najpogosteje svetujejo izbiro novitus nano e.

Pogosto pozabljamo, da je zasebna zobozdravstvena ordinacija trgovina kot vsaka druga, in da ima tudi zobozdravnik nalog za plaèilo davka. Zato smo pripravljeni posebej zapreti pogled na te vrste nepravilnosti. Zato ni dobro in ga ne smemo povzroèiti. Zasebna medicinska praksa je trgovina kot katera koli druga, samo z uporabo zdravljenja ljudi, tudi v stiku s sedanjim zobozdravnikom, veljajo ista davèna pravila kot nekateri novi navadni trgovci, ki popravljajo pralne stroje ali televizorje.