Pomen psihologije

Danes je poklic psihologa zelo pomemben. Nekoè je bil obisk psihologa zelo sramoten in to dejstvo je bilo za¹èiteno pred drugimi. Dru¾ba se trenutno zelo zaveda koristi, ki jih prina¹a psiholog. Prisotni so ljudje, ki so pripravljeni obiskati zadnjega strokovnjaka. Ampak ne vsi vedo, kaj dela psiholog. Do sedaj je ta poklic ¹e vedno me¹an z drugimi poklici, saj se veliko ljudi ukvarja z du¹evnim zdravjem ljudi, kot je psihiater ali terapevt. Kaj loèi poklic psihologa od drugih poklicev?

Storitev tega poklica je predvsem v zagotavljanju psiholo¹kih storitev, zlasti na podroèju psiholo¹ke diagnoze, odloèanja in ocenjevanja ter zagotavljanja psiholo¹kega svetovanja. Da bi lahko postal psiholog, morate najprej pridobiti magisterij iz psihologije, opraviti pripravni¹tvo in biti psiholog regionalne psiholo¹ke zbornice.Psiholog je poklic javnega zaupanja, ki za osebo, ki izgubi ta poklic, zahteva strokovnost, pa tudi brezhiben znaèaj, ki bo pomagal pri opravljanju dela v skladu z idejami poklicne etike. Psiholog je vloga, ki je namenjena zagotavljanju pomoèi in podpori ljudem, ki jo potrebujejo v doloèenem trenutku. Dru¾ba zaupa ljudem, ki dajejo zaupanje javnosti. Tudi te vesti bi morale biti obvezne, ker takrat samo od njih ¾eli zdravje in trajanje drugih ¾ensk.Psiholog je tudi prost poklic, za katerega so znaèilne visoke kvalifikacije in znanje ter vkljuèenost v dejavnost, ki se gradi.Mi, navadni navadni ljudje, pogosto identificiramo psihologe s psihiatrom. Dejansko ljudje, ki se ukvarjajo s temi poklici, to preprosto priporoèajo, vendar ne pozabite, da imajo popolnoma drugaène kompetence. Pomembno je tudi spomniti, da psihiater stalno sodeluje s psihologom, kar je verjetno vzrok za zmedenost teh poklicev javnega zaupanja s strani drugih ljudi.