Ozemljitev v vtienici za kaj

Naloga elektrostatiène ozemljitve je zmanj¹ati nevarnost eksplozije vnetljivih snovi na koncu elektrostatiène iskre. Najpogosteje se prilagaja velikosti prevoza in predelave vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

Elektrostatièna ozemljitev, ki vsebuje novo obliko. Najenostavnej¹e in najmanj zapletene modele je mogoèe loèiti od ozemljitvene objemke in kabla. Bolj robustni in tehnolo¹ko napredni so opremljeni z namenom varovanja stanja ozemljitve, zaradi èesar je dovoljeno izdajati ali transportirati proizvod, ko je ozemljitev skladno povezana.

Elektrostatiène podlage so najpogosteje uporabne v procesu nalaganja ali razkladanja ¾elezni¹kih cistern, cistern, sodov, tako imenovanih. velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

ErofertilErofertil - Izjemno uèinkovit naèin za doseganje maksimalne moèi!

Pri uspe¹nem polnjenju ali praznjenju rezervoarjev z razliènimi vsebinami (npr. Rezervoarji s pra¹kom, zrnci, tekoèine lahko nastanejo nevarni elektrostatièni naboj. Vir njihovega stanja lahko hkrati ¾ivi in me¹a, èrpa ali ¹kropi vnetljive snovi. Elektrièni naboji nastanejo zaradi stika ali prenosa posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo odvisna od elektrostatiènih lastnosti povr¹in, ki pridejo v stik med seboj. Pri uspe¹nem neposrednem in nenadnem stiku z ozemljitvijo ali nezaraèunanimi tarèami se lahko ustvari kratek trenutni impulz, ki bo prepoznaven v iskri.Pomanjkanje nadzora nad praznjenjem iskre lahko povzroèi v¾ig me¹anice alkoholov in zraka, kar pomeni eksplozijo ali nevarno eksplozijo. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.