Opra evanje cvetoee rastline

V umetni¹kih in proizvodnih dvoranah zaposleni pogosto èrpajo na strojih, katerih delo povzroèa emisije majhnih, razdrobljenih delcev, ki jih po¹iljajo v prostore brez prahu. Dolgoroèno delo pri opra¹evanju je zagotovo zelo te¾avno za zdravje zaposlenih. Nekatere vrste opra¹evanj imajo strupeni uèinek na èlove¹ki sistem. Ta igra, negativni uèinek opra¹evanja na ljudi, poslab¹a njihovo uèinkovitost v ustvarjeni dejavnosti. Vèasih je opra¹evanje izra¾eno tudi v vnetljivih ali eksplozivnih plinih, prahu in hlapov, kar lahko povzroèi eksplozijo, katere proizvod lahko pomeni izgubo ¾ivljenja ali zdravja.

Da bi prepreèili to, je treba uporabljati naprave za odstranjevanje peèi. Odsesavanje prahu ali industrijsko odstranjevanje prahu je mehanizem, v katerem se odstranijo prah, izpu¹ni plini in izvirni industrijski hlapi, ki so v zraku odlo¾eni. Odpadne naprave je treba sprejeti zaradi pravil OHS in za¹èite zdravja delavcev. Konec naprav za razpra¹evanje so lokalni izpuhi. Treba jih je dr¾ati èim bli¾je viru opra¹evanja, da se onesna¾enje izvaja v ozadju. V trenutnem vrstnem redu se ne bodo ¹irili v celotno sobo. Poleg odstranjevanja prahu iz zraka industrijsko odzraèevanje zagotavlja tudi stalno recirkulacijo. Odpadne naprave imajo tudi re¹itve, ki zmanj¹ujejo emisijo ¹kodljivih delcev in drobnih delcev v ozraèje.

Pri izbiri in namestitvi sistema industrijske pra¾enja morate razmisliti o nekaterih zelo pomembnih pravilih. Prviè, posamezni moduli sistema za razpra¹evanje ne morejo povzroèiti elektrostatiènih stro¹kov - to je najbolj oèitno, kar bi povzroèilo eksplozijo vnetljivih plinov. Prezraèevalni kanali, ki so del instalacije, ¾elijo obstajati iz izdelkov, ki so odporni predvsem na korozijo in abrazijo. Tudi tesnost sklepov je izredno pomembna. Zahvaljujoè temu telo deluje uèinkoviteje, deluje z vso svojo uèinkovitostjo in lahko dela brez napak. Iztekanja segajo v uspeh erozije, kar vodi do velikih tem pri implementaciji sistema, zato jih ¾elijo obstajati, ko so najhitreje odpravljene.