Onesna evanje zraka nov filter

V novih obdobjih v zraku so lahko onesna¾enja, kot so prah, moèni delci in vlakna, smrtna za pljuèa in lahko povzroèijo tudi alergijske reakcije v primeru penetracije skozi ko¾o.

V mnogih industrijskih procesih onesna¾evalci vstopajo v ozraèje kot prah in trdne snovi. Plavajoèe v zraku je lahko veliko majhnih delcev miru in prahu strupenih za zdravje, v klubu, s katerim jih moramo unièiti, preden pridejo v dihalni sistem.

Prvi viri prahu so rezanje, bru¹enje in bru¹enje, kakor tudi bru¹enje v ¾ivilskem in farmacevtskem sektorju. Obdelava tkanin, lesenih materialov in kompozitov je povezana z spro¹èanjem prahu in vlaken, ki so lahko te¾ka za pljuèa in povzroèajo alergijske reakcije. Za vsako industrijo, ki je izpostavljena nastajanju ¹kodljivega prahu, je potrebno atex odsesavanje prahu ali zbiranje prahu skupaj z direktivo EU ATEX. Odobrena podjetja imajo razliène vrste zbiralnikov prahu, ekstrakcijske roke in re¹itve za èi¹èenje, sesanje in filtriranje.

Eksplozivni prah in potencialno eksplozivno ozraèje se lahko pojavita pri postavitvi novih delovnih mest.

Ker eksplozivni prah, ki izvira iz skupine organskih materialov, sintetiènih materialov in kovin, ima eksplozivne lastnosti, moramo posvetiti dovolj pozornosti, da se izognemo eksplozijam prahu. Evropska skupnost ima na voljo dve direktivi, ki se nana¹ata na eksplozivno ozraèje in vnetljiv prah, imenovani ATEX direktive.

Izvedba teh dveh direktiv je imela za posledico izbolj¹ano za¹èito pred eksplozijami - potrebna so bila razlièna tehnolo¹ka in organizacijska dela. Z zaposlovanjem najbolj¹ih terapevtov na podroèju industrijske filtracije zraka podjetja razvijajo izdelke, ki ustrezajo zahtevam direktive ATEX, ki so skladni z vsemi varnostnimi standardi.

Za zagotavljanje sodelovanja z dodatnimi zahtevami dr¾avnih ali lokalnih predpisov so odgovorne lokalne gospodarske dru¾be in potro¹niki.