Odsesovalne naprave in zbiralniki prahu

Vreèke za prah, zahvaljujoè visokemu asortimanu v ko¾i filtrirnih vreèk iz razliènih tem, tudi razliènih velikosti in razliènega èistilnega sistema, od mehanskega do sistema za izpihovanje in izbire umazanije s stisnjenim zrakom, najdejo svojo uporabo v skoraj vsaki industriji, kjer je problem s èrnim zrakom v industrijskem procesu.

Izjemno dobro znani - modularni filtri, ki se uporabljajo predvsem v lesni in pohi¹tveni industriji, zelo dobro opravljajo svojo funkcijo in odstranjujejo razliène vrste prahu, npr. Papir, plastiko itd. kot tudi srednje nepremièni zbiralniki prahu, ki se uporabljajo posamezno za dane stroje.

Zbiralniki prahu kartu¹, kljub svoji majhnosti, predstavljajo celotno filtracijsko povr¹ino. Uporabljajo se za stare in fine prah. Separatorji prahu s kanoferom se uporabljajo v industrijski filtraciji z nizko koncentracijo prahu. Zaradi domaèe oblike so moèan prostor za filtracijo.

Zelo velik razpon predlaganih zbiralnikov prahu nam omogoèa, da izberemo pravi stroj za potrebe potro¹nika. Veè novic o va¹i ponudbi lahko dobite na lokalni spletni strani ali pa se neposredno pove¾ete z nami.

Odpu¹èeni izdelki, ki jih ponujamo, so koristni pri eksplozijski za¹èiti, kar pomeni, da je to zbiralnik prahu, izdelan skupaj s predpisi, ki so vkljuèeni v direktivo atex v EU, in zbiralec prahu atex v angle¹èini.

uporaba:- prah, ¾agovina, lesni sekanci, ki prihajajo iz obdelave lesa- bru¹enje prahu z opilki razliènih materialov- oljna meglica itd.

Vabimo vas, da se seznanite z novim filtrirnim zbiralcem prahu z modularno strukturo, ki bo zaradi stabilne konstrukcije, veèfunkcionalnosti, mo¾nosti uporabe razliènih oblik, naèina praznjenja in èi¹èenja filtrov, ¹e vedno na¹li izvedbo v va¹em podjetju in v njej ohranjali èistoèo, v zimskem èasu pa recirkulacijski organizem bo vrnil topel zrak nazaj v dvorano.