Nevarnosti eksplozije na bencinskem servisu

https://gcoffy-p.eu Green Coffee PlusGreen Coffee Plus - Vas zanimajo trajni učinki hujšanja? Nekaj ​​imamo za vas!

ATEX - to je svet Evropske unije. Opredeljuje bistvene zahteve, ki jih mora narediti vse blago, da se sestavijo na obmoèjih, ki jim grozi eksplozija. Posebne zahteve so doloèene v mejah, povezanih s tem naèelom. Zahteve, ki jih ne ureja niti direktiva niti standardi, so lahko cilj notranjih predpisov, ki delujejo v drugih dr¾avah èlanicah.

postopekTi predpisi pa ne morejo biti isti kot pravilo, niti nimajo pravice zaostrovati njegovih prièakovanj. Ker nas ATEX direktiva 94/9 / EC zavezuje k oznaki CE. Da, in vsak "ATEX" izdelek, ki je bil oznaèen z znakom Ex, je moral proizvajalec na zaèetku oznaèiti s CE. A in opravi postopek ali je mirno z obièajno udele¾bo "tretje osebe", èe je proizvajalec uporabil modul, ki ni modul A.

Poenotenje predpisovKer so bile nedosledne doloèbe glede varnosti v regijah EU velike te¾ave pri pribli¾evanju blagovnih tokov med dr¾avami èlanicami, je bilo odloèeno, da se te doloèbe uskladijo. V uspehu opreme, ki se je uporabljala za stvari na obmoèjih, ki so bila 23. marca 1994 v nevarnosti eksplozije, sta Evropski parlament in Svet Evropske unije napovedala direktivo 94/9 / ES ATEX, ki je zaèela veljati 1. julija 2003. Uvedena je bila tudi Direktiva 1999/92 / ES ATEX137 - imenovana tudi ATEX UPORABNIKI. Obravnavala je minimalne zahteve za varnost pri delu, v delovnih okoljih, v katerih lahko najdemo eksplozivno ozraèje.Prva direktiva je bila vstavljena leta 2003. Drugo direktivo je Ministrstvo za gospodarstvo, umetnost in socialne metode sprejelo 29. maja 2003 in delovalo od 25. julija 2003. 31. oktobra 2010 je zaèela veljati osebna uredba ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 o manj¹ih varnostnih zahtevah. Higiena, povezana s predlogom, da se dose¾e eksplozivno ozraèje na podroèju dela, ki je nadomestilo uredbo iz leta 2003.