Molitev za varnost

Zaèetni du¹ilni sistemi morajo prepreèiti eksplozivno reakcijo v njegovi najzgodnej¹i fazi in za¹èititi nastajanje nadtlaka pred zaèetkom lahko povzroèijo kakr¹no koli unièenje. Protieksplozivni sistem poteka po nekaj milisekundah od alarma tlaènih ali optiènih senzorjev, ki zaznavajo zaèetek eksplozivne ognjene krogle. Odporen naboj se takoj vbrizga v zavarovane strukture. Za¹èita pred eksplozijo nastopi, preden lahko nenehno nara¹èajoèi pritisk oksidacijske reakcije unièi napravo.

Detektorji tlaka bodo zaznali eksplozije v zelo zgodnji fazi in v tem trenutku po¹ljejo signal nadzornemu centru. Krmilnik po¹lje kljuè do doloèenega valja, medtem ko ga klièe. Vse teèe v nekaj milisekundah, od zgodnje faze ustvarjanja krogle iz energije v eksplozijo, dokler eksplozija ni potlaèena s posebnim sistemom, ki ga bo konèal.

Varnost pred eksplozijo so poceni tehnike, ki omogoèajo varnost pri eksploziji:

Predpostavke o gradnji so glavna metoda za prepreèevanje nevarnosti, vendar pa ne morejo prepreèiti nobenih nesreè, ki so pomembne v praksi nevarnih medijev, tako da lahko zmanj¹ate uèinek eksplozije z uporabo naslednjih tehnik.

Kvalificirani strokovnjaki & nbsp; so v èasu, da izberejo ustrezno za¹èito pred razvojem eksplozije in tlaka za procesne instalacije v kateri koli industriji. Projekti na kljuè se prodajajo od zaèetne faze projekta, preko vgradnje in zagona, do sistemskih storitev. Sodobne re¹itve & nbsp; temeljijo na napravah vodilnih svetovnih proizvajalcev - & nbsp; potro¹niki prejmejo celovite in uèinkovite individualne re¹itve za doloèeno tehnolo¹ko linijo. Vodovodni sistemi so ¾e za¹èiteni - usklajeni z veljavnimi predpisi.