Modna revija

V soboto je bila predstavljena najnovej¹a kolekcija lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je privabil najveèje ¹tevilo gledalcev, ki bi morali videti, kaj so oblikovalci ustvarili za prihajajoèo sezono. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila izpopolnjena v najla¾ji komponenti in celotna je potekala brez ovir. V sredini smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo izvedbo so bile uporabljene popolnoma iskrene in lahke tkanine visoke barve, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so imeli radi zraène, barvite maksi suknje v kvaèkani ceni. Poleg njih so vplivale tudi èipke, romantiène obleke in bluzo z volanèki in vezenim bikinijem. Za lahka oblaèila so oblikovalci med drugim ponudili pletenim klobukom pomembna kro¾i¹èa, okra¹ena s èipko in priljubljenimi cvetovi.Po koncertu se je konèala dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene posebej za zadnjo prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki je èakala, da ostane anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi tudi manj oblaèil iz najèistej¹e zbirke. Prihodki od trenutne prodaje bodo doloèeni za va¹o siroti¹nico. Poudariti je treba, da blagovna znamka podpira razliène praktiène in pozitivne akcije. Njegovi lastniki so ¾e veèkrat dodeljevali na¹e materiale za dra¾be, tudi kot prodajno gradivo je bil celo obisk katere koli tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la v prodajalne ¹ele v zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da ime razmi¹lja o vzpostavitvi spletne trgovine, v kateri bi bile zbirke drugaène kot v stacionarnih trgovinah.Na¹e lastni¹tvo oblaèil je na koncu eden najuèinkovitej¹ih proizvajalcev oblaèil. V dr¾avi ima malo tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, najprej najbolj zanimive krojaèe, krojaèe in arhitekte. Obèasno ta dru¾ba razmi¹lja o zbirkah v sodelovanju z osnovnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so tako priljubljene, da so ¹e pred zaèetkom trgovine tisti, ki so se ¾e pripravljeni vrteti v velikih vrstah iz posebnega jutra. Te zbirke so posledica tega enega dne.Rezultati te funkcije se ¾e veè let ukvarjajo z velikim uspehom med kupci in znotraj njih, ko tudi v tujini. Pi¹e o njej in ne opusti ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in katerih poskusov je, da so sredstva najvi¹jega razreda.

Oglejte si svojo trgovino: Var¹avska oblaèila