Modna revija galerija katowicka

Prej¹njo soboto je potekal prikaz najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je privabil najveèje ¹tevilo gledalcev, ki bi morali preveriti, kaj so oblikovalci naredili za sezono zdru¾itve. Med obèinstvom smo lahko preverili tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Izbolj¹an prikaz je deloval v najmanj¹i komponenti in vse je bilo narejeno brez ovir. Na povr¹ini lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihov polo¾aj je temeljil na popolnoma naravnih in zraènih tkaninah z resnièno barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹im novinarjem je bilo v¹eè zraèno, barvito maksi krilo v kvaèkanih èetrtinah. Poleg njih so vzbudili spo¹tovanje èipke in romantiène obleke, pa tudi bluzo z nakitom in vezenim bikinijem. Za nove obleke so oblikovalci predlagali za dekleta, med drugim pletene klobuke z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in privlaènimi cvetovi.Po koncertu je bila pripravljena dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene posebej za pomemben obred. Obleka je bila dana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih veè oblaèil iz najèistej¹e zbirke. Dohodek iz te dra¾be bo prepu¹èen domu za otroke. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobrodelne in drage kampanje. Njeni lastniki so ¾e veèkrat preselili svoje izdelke v prodajo, tudi ko je bil predmet dra¾be celo obisk katere koli tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a zbirka prispela na toèke, ki so trenutno na zaèetku maja. Poleg tega je obvestil, da blagovna znamka razmi¹lja o odprtju spletne trgovine, v kateri bi bile pomembne tudi zbirke, ki niso stacionarne.Dru¾inska modna blagovna znamka je sama po sebi med najbolj¹imi proizvajalci oblaèil na tem obmoèju. Ima veliko tovarn v vseh regijah. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem pa so najbolj¹i krojaèi, krojaèi in oblikovalci. Obèasno ta dru¾ba uporablja zbirke v sodelovanju s pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke se igrajo s tako mogoènim priznanjem, da so se tisti, ki so zjutraj pripravljeni, pred postavitvijo trgovine postavili v dolge vrste. Te zbirke so izdane isti dan.Izdelki z istim imenom iz veè let u¾ivajo veliko priljubljenost med prejemniki, tudi v svetu, ko in v tujini. Pi¹e o njej in ne prihaja, da ne omeni moè nagrad, ki jih je prejela, in si prizadeva, da bi bili rezultati najvi¹je vrednosti.

Oglejte si svojo trgovino: Enkratno oblaèilo Poznan