Metalurgija eleza

Trenutno je metalurgija del, ki ni le plastièno oblikovanje in procesi oblikovanja, temveè se ukvarja tudi s prouèevanjem skupin na makro meji. V tem smislu se poskusi obièajno izvajajo na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je podroèje, ki se je pojavilo pred veè sto leti. Vendar pa so se mikroskopi zaèeli pojavljati v metalurgiji le glede na mlaj¹i naèin. V sedanjih fazah so potrebne v knjigi z in¾enirskimi izdelki. Danes so metalografski mikroskopi najpomembnej¹i na tem podroèju, ki se med drugim uporabljajo za preuèevanje kovinskih napak ali njihovih prebojev. V tem primeru obstaja metoda slikanja, ki se predvideva na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki posveèajo pozornost strukturam na atomski plo¹èi in svetlobnih mikroskopih, ki ka¾ejo manj¹o poveèavo. Opazovanja, opravljena z uporabo teh naprav, so izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega identificiramo razliène vrste mikrorazpok v izdelku, to je njihov izvor. Mo¾no je dodatno izraèunati fazni dele¾ in ¹e vedno doloèiti toène faze. Zahvaljujoè temu lahko doloèimo kolièino in naèin vkljuèevanja ter ¹tevilne pomembne elemente iz èlanka vizije metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo specifièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar lahko v perspektivi prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

https://ecuproduct.com/si/denta-seal-celovito-zobno-zdravljenje-ki-bo-prineslo-nazaj-hollywood-nasmeh/Denta Seal Celovito zobno zdravljenje, ki bo prineslo nazaj Hollywood nasmeh

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega ¾e najdemo napake v materialu. Vedno je, da je ravnanje s to vrsto pohi¹tva zapleteno. Od zaèetka poskusa naj na njem opravljajo le usposobljene osebe.