Led razsvetljava za gojenje rastlin

Ko je pomembno razlikovati, je izbira osvetlitve za doloèeno sobo izredno pomembna. Toèno se v prvi vrsti ukvarja z mnenjem o moèi svetilk, ceni in ¹e veè o ekolo¹kem videzu. Vendar pa ne morete pozabiti na udobje znane vrste razsvetljave, kar ni niè manj pomembno. Vèasih je lahko ¾ivljenje daje najbolj pomembno, èe, na primer, se bo delo z izbranim modelom razsvetljave.

Treba je razmi¹ljati o tem, ali lahko fluorescenène sijalke delujejo, èe ¾elite okrasiti pisarni¹ko sobo kot dokaz. V trenutku se bo zagotovo opazilo, da lahko ti svetilki dolgo èasa svetijo v kombinaciji s starimi èebulicami. Vendar pa njihova moè lahko pade veliko hitreje, èe so obièajno vklopljeni in izklopljeni. Pomembno je, da pozabimo na stroboskopski uèinek, ki je ¹e posebej nevarna za oèi.

Poleg tega je treba zapomniti, da fluorescenène sijalke, èeprav so postavljene kot ekolo¹ke, v resnici niso. To je posledica dejstva, da vsebujejo razliène strupene snovi v zadnjem ¾ivem srebru, kar je ¹kodljivo, kar pomeni, da je res vredno razmisliti, ali je nalo¾ba v tak¹no razsvetljavo prava re¹itev. Iz tega razloga je vredno analizirati tudi ponudbo drugih vrst razsvetljave, izbrati tiste, ki bodo zagotavljali precej dobre tehniène parametre in hkrati ne bodo ¹kodljivi za zdravje ali okolje.

Seveda obièajne ¾arnice ¹e nimajo pomanjkljivosti. Prviè, ¾e perejo, medtem ko se njihova povr¹ina vroèi. Dobro napolnijo elektrièno energijo, èe so vklopljeni, in kot je razvidno, se lahko izbira primerne osvetlitve obvezuje z drugimi analizami izdelkov za razsvetljavo, ki so vidni na trgu. Toèno v tej vaji bo bogato najti tak¹ne svetilke, ki bodo zadovoljile zadeve, povezane z uporabo doloèene sobe in dela, ki se obièajno izvajajo v njej.