Kalkulator omejevanja blagajne

Vsak podjetnik, ki je davèna blagajna v tesnem podjetju, se vsak dan bori z drugimi te¾avami, ki jih lahko ustvarijo naprave. Kot vse elektronske naprave, blagajne niso brez prednosti in vèasih se pokvarijo. Vsak lastnik podjetja ne ve, da bi na vseh mestih, kjer se register premika s pomoèjo blagajne, moral imeti novo napravo - trenutno neuspe¹no.

Pomanjkanje rezervne blagajne pri prodaji izdelkov ali storitev lahko povzroèi, da davèni urad nalo¾i kazni, saj bo to prepreèilo evidenco prodaje v èasu okvare glavne naprave. Dokumenti, shranjeni skupaj z blagajno, morajo vkljuèevati servisno knjigo davène blagajne. To dejstvo ne vkljuèuje le popravil naprave, temveè tudi nasvete glede fiskalizacije blagajne ali sprememb v njenem spominu. V servisnem delu je treba vpisati tudi edinstveno ¹tevilko, ki jo je blagajni dala davèni urad, ime dru¾be in naslov prostorov, kjer se denar uporablja. Vsi ti nasveti so potrebni v primeru revizije davènega urada. Vsak obrat v spominu blagajne in njegova sprememba se nana¹a na vaje specializirane slu¾be, ki jih mora imeti vsak podjetnik, ki uporablja blagajne, podpisano pogodbo. Pomembno je, da obvestite davèni urad o vseh spremembah v storitvi blagajne. Prodaja na fiskalne zneske bi morala potekati v neprekinjeni ¹oli, zato je treba, èe je blagajna polna, mnenje zamenjati za zadnjo, medtem ko je treba brati pomnilnik. Branje pomnilnika blagajne je verjetno - tako kot njegova sprememba, vendar le poobla¹èeni subjekt. Poleg tega je treba delo izpolniti v prisotnosti delavca davènega urada. Iz odèitavanja fiskalne blagajne je izdelan ustrezen protokol, od katerih en izvod prihaja do davènega urada in novega podjetniku. Zahteva, da se isti protokol hrani skupaj z naslednjimi dokumenti, povezanimi z blagajno - njegova pomanjkljivost je lahko uvedba kazni s strani urada.