Iz blagajne

Koliko stane blagajna? Ali gre za vlaganje v poceni davèno blagajno?Presenetljivo je, da vlagatelji i¹èejo re¹itve po ugodni ceni. Poleg tega bodimo iskreni: nekaj davkoplaèevalcev je zadovoljnih z naèelom uporabe blagajne. Ta obveznost se ohranja kot nadloga in preostali izdatki. Zato nekateri ljudje preprosto gredo od odprtja, da morajo imeti davèna blagajna, èe je na trgu, najni¾ja davèna blagajna enaka. Uporabljeno in razpolo¾ljivo blagajno je mogoèe vzeti za 300-400 PLN.

Seveda, èe podjetnik ¾eli kupiti tak¹no napravo, ji nihèe ne bo prepovedal. Ampak ne - v uspeh blagajn z majhno ceno prihaja veliko slabe kakovosti. Zato je vredno razmisliti o tem, preden se odloèimo za uporabo fiskalnih blagajn - najcenej¹a oprema lahko resnièno ote¾uje, da bi mnogi uporabili blagajno urada.

Najbolj priljubljena in uporabljena blagajna - zakaj je ne vzamete?Za trenutek pomislite na odgovornosti uporabnikov blagajne in fiskalnih tiskalnikov. Zagotavljamo vam, da blagajna v pisarni ¹e zdaleè ni le tiskanje potrdil za uporabnike. To je veliko novih dejavnosti, tudi davènih. Njihovo pravilno izvajanje je verjetno obstajalo med davèno revizijo. Èe jih zanemarite, to storite za denarne kazni.

Katere cilje in kak¹na delovna mesta se lotevamo uèenja? Trenutno je treba na enem zaèetku blagajna popolnoma pripraviti, konfigurirati, namestiti in nabaviti. Vnesite imena materialov in storitev v najmanj¹o kolièino brez napak. Njihov polo¾aj ni v tem, da bi ga bilo treba nakljuèno vkljuèiti. Imena, ki jih programirate, morajo biti enakovredna predpisom, kot tudi kasnej¹i prodajni zapisi. Z uporabo blagajne v pisarni si zapomnimo tudi naslednje: izmenjavo papirnega potrdila, tiskanje dnevnih in meseènih poroèil, poleg tega pa tudi druge nefiskalne izpiske, arhiviranje za 5 let, tehniène preglede, ki jih je treba izvesti, vodenje servisne knjige ali prej omenjenih davènih kontrol. Kak¹en fiskalni znesek boste za na¹e podjetje izbrali, bo poudarek na poznej¹em udobju. Vredno je kupiti moderno davèno napravo. Cena blagajne je zdaj ustvarjena v lestvicah 1000 PLN. Prav tako je vredno, da prijavite davènemu uradu za povraèilo stro¹kov do 90%.