Intuicijo pri sprejemanju odloeitev

Prekomerne kolièine podatkov lahko ote¾ijo sprejemanje smiselnih odloèitev. Ko podatkovni niz preneha postajati vse bolj priljubljen, je te¾je najti kljuèna sporoèila v njem. Poleg tega zbiranje nepotrebnih podatkov poveèuje stro¹ke. Dobro poznavanje je v sodobnem globalnem gospodarstvu izjemno pomembno. Informacije se ustavijo z gospodarsko koristjo.

Brez tega ne more biti dru¾be, ne glede na obmoèje in obmoèje, na katerem deluje. Za spopadanje s tem problemom podjetja uporabljajo sodobne informacijske tehnologije. Primer so lahko naprave poslovne inteligence. So tak¹ne re¹itve, kak¹en je namen storitev pri odloèanju, zahvaljujoè poglobljeni analizi podatkov, ki se upo¹tevajo v naroèilu IT. BI lahko analizira podatke iz skoraj vseh podroèij. V praksi pa bo lepo videti finanène, tr¾ne, podatkovne, logistiène in osebne podatke. Obstaja veliko skupin tovrstnih re¹itev. Tisti, ki bo uporabljen v prostorih urada, je odvisen od njegovega videza in od tega, kdo ga bo uporabljal. Da pa informacije ne bi izgubile svoje lastne cene, se ¾elijo prenesti na ¹ir¹o skupino na najveèji mo¾ni naèin. Trenutno je novica zelo preprosto izgubila svoj pomen. Treba je omeniti, da je bila podana enako kot neresniène informacije. Izdelava mnenj, ki temeljijo na njej, lahko povzroèi veliko ¹kode podjetju. Zato orodja poslovne inteligence v tem primeru dobro delujejo. Sodobni programi, ki uporabljajo ta model re¹itve, bodo kupili za takoj¹nji prenos podatkov zaradi uporabe interneta. Mo¾no jih je prebrati le prek spletnega brskalnika, tako da jih lahko gostje analizirajo ne glede na to, kje se nahajajo.