Identifikacijo kemienih nevarnosti

Inovativna industrija uporablja veè deset tisoè vnetljivih in hitrih snovi. Parametri plinov in tekoèin v moèi primerov so popolnoma razumljivi in dokumentirani. Zato je identifikacija nevarnosti, ki nastanejo zaradi njihove prisotnosti med delom, relativno dobra. Polo¾aj ustavi veliko te¾je pri uspe¹nem premikanju, skladi¹èenju ali predelavi razsutega materiala. V mnogih uspehih so na videz ne¹kodljive snovi, kot so moka, les, sladkor, kakav, aluminij ali dokument na prahu, resna nevarnost eksplozije.

Industrijske centralne vakuumske èistilne naprave se uporabljajo za odstranjevanje usedlinskega prahu iz parketa, ravnih povr¹in in konstrukcije orodij in dvoran. Zato higiensko obna¹anje obravnava v ozadju dela na koncu, hkrati pa varuje delovne ljudi in stroje in opremo pred ¹kodljivimi uèinki prahu, v sedanji nevarnosti sekundarnih eksplozij. Vsa podjetja, ki izvajajo industrijske instalacije, morajo izvesti in¹talacijo v skladu z veljavnimi standardi, doloèenimi v direktivi na napravi.

Pomembna naloga centralnega sesanja:- varovanje zdravja in ¾ivljenja ¾ensk, ki hodijo v notranjosti, pred ¹kodljivimi uèinki prahu.- za¹èita organizacij in pripomoèkov pred okvarami zaradi motenj zaradi prahu, \ t- varstvo stavb in ¾ensk, ki izvajajo dejavnosti proti uèinkom nenadzorovanega izbruha cvetnega prahu.

Nevarnost nevarnosti eksplozijeV primeru vnetljivih ali eksplozivnih snovi, plinov, prahu, tekoèih hlapov ali hibridnih me¹anic obstaja velika nevarnost nenadzorovane eksplozije. Njihovo delovanje lahko povzroèi unièenje enote za prah in celotno enoto. Po statistiènih podatkih so filtracijske enote in cikloni vkljuèeni v ¹olo naprav z velikim tveganjem eksplozije.

Centralno sesanje in eksplozivna varnostKot je navedeno zgoraj, so pijaèe iz veèjega pomena centralnega sesalnega sistema za zmanj¹anje tveganja sekundarne eksplozije z odpravo ti ostanki prahu. Re¹itev torej maksimira eksplozijsko in po¾arno varnost enote, pri èemer naslednja zmanj¹a stro¹ke, povezane z usklajevanjem procesne instalacije z zahtevami ATEX direktive. Edina stvar, ki jo je treba opozoriti, je, da mora v primeru gorljivih in eksplozivnih prahov namestitev centralnega sesanja izpolnjevati stroge zahteve direktive ATEX.