Gastronomija upravljanja skladi ea

Program Gastro Chef je usmerjen v verigo restavracij. Gre za mo¹ki projekt za upravljanje skladi¹èa znane ustanove, ki temelji na nabavnih dokumentih in prodajnih pozicijah. Zahvaljujoè tej programski opremi lahko uèinkovito upravljamo vse na¹e restavracije. Katere so najpomembnej¹e prednosti te programske opreme in zakaj bi se morali odloèiti za nakup tega projekta za lastno uporabo?

- Program ima zgodovino ¾e opravljenih operacij, vendar njegova funkcionalnost omogoèa nadzor trenutnega stanja skladi¹èa v realnem èasu. Zahvaljujoè takemu nadzoru lahko takoj dobimo informacije o manjkajoèih èlankih o izdelkih, ki jih je treba naroèiti. Zahvaljujoè programu je odloèitev o kljuènih odloèitvah nenadna in popolna.

Denta Seal

- Nedvomna znaèilnost te programske opreme je dejstvo, da ustvarja tudi ¹tevilna zdrava in razpolo¾ljiva poroèila in analize, ki omogoèajo uèinkovito upravljanje, upravljanje in po¹iljanje doloèene enote.

- Program je mogoèe sinhronizirati s finanènim in raèunovodskim naèrtom, zaradi èesar je vsekakor treba zahtevati finanèna sredstva podjetja. Vlada programa ima tudi mo¾nost neposrednega zaraèunavanja, kar je zelo primerno in intuitivno. Podatke iz revije lahko brez te¾av izvozite v nove programe.

- Projekt je obvezen med vsakim popisom. Zahvaljujoè vsem podrobnim podatkom o problemu stanja revije, pomaga organizirati vse blago in material, ki ga hranimo, kar je v pomembnih prostorih ¹e posebej pomembno.

- Program bo omogoèil napredno podporo za ¹tevilna naroèila.

Èe vas zanima tak¹na programska oprema za va¹o restavracijo - pomislite, ni vredno kupiti licence za prodajno mesto ali za veèje ¹tevilo. Ustrezna in uèinkovita programska oprema je lepa nalo¾ba v niz va¹ega podjetja. Zahvaljujoè dobremu nadzoru zalog, bo v va¹ih prostorih vedno program in ¹e vedno boste seznanjeni z razmerami glede ponudbe, izdajanja raèunov ali trenutnih naroèil.