Eksplozijsko ogro eno obmoeje za bencinske erpalke

Ker so na koncu Evropske unije veljali drugi varnostni predpisi, je bilo odloèeno, da se doloèbe uskladijo. Uvedene so bile zahteve ATEX, ki se nana¹ajo na uspeh potencialno eksplozivnih obmoèij in opremo za kariere v zadnjih conah. Namen teh novosti je bistveno zmanj¹ati tveganje ali njegovo celotno odpravo, kar je povezano z uporabo izdelkov na obmoèjih, kjer je lahko ogro¾ena eksplozija, in sicer v conah EX.

Zahteve EX, natanèneje direktive, opredeljujejo zahteve, ki jih mora doloèen izdelek opraviti, ki je namenjen dajanju v potencialno eksplozivnih atmosferah. Glavni namen metode je uskladiti postopke za zdru¾ljivost pripomoèkov in obrambnih sistemov v sodobnih obmoèjih s tveganjem eksplozije in zagotoviti njihovo enostavno gibanje na terenu Evropske unije.To naèelo velja za vso elektrièno in neelektrièno opremo in za¹èitne sisteme, ki se bodo uporabljali na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Zahteve ATEX veljajo tudi za varnostne, kontrolne in regulacijske naprave, ki se bodo uporabljale zunaj potencialno eksplozivnih atmosfer. Ni jim treba uporabljati neodvisnih funkcij, ampak bodo pripomogli k varnemu delovanju naprav in za¹èitnih sistemov, ki se bodo tam uporabljali.Direktiva doloèa in omogoèa dokazovanje skladnosti materiala z zahtevami ATEX. Izdelki, ki te zahteve izpolnjujejo, tj. Usklajene standarde z informacijami, morajo ¹e vedno izpolnjevati svoje prve zahteve. Uporaba delov ni nujno potrebna, ampak samo postopek skladnosti. Gre za skladnost z naèelom, ki ga igra igralna enota na podlagi obvestila, ki ga izda Evropska komisija. Lahko se pojavijo odstopanja, vendar pri uspe¹nosti tretje kategorije elektriène in neelektriène opreme kategorij 2 in 3.Kar zadeva te elemente, lahko proizvajalec te naprave izda potrdilo o skladnosti brez sodelovanja prigla¹enega organa. Zahteve se spo¹tujejo, prav tako bo isti proizvajalec v tej obliki resen za vstop na trg svojega izdelka.Èe obstajajo pomembne zahteve, so certificiranje elektriènih in neelektriènih naprav, samopotrditev, zahteve za kraje stvari in vpliv na tleh Evropske unije v obvezni obliki in naèrtovanje pomembnega znaèaja dobri.