Eistilni film 2014

Magnetni filtri so popolnoma nova znanost za èi¹èenje tekoèin iz delcev. Vendar pa so standardna re¹itev za uspeh olj in hladilnih tekoèin. Magnetna filtracija je predvsem ekonomska, uèinkovita in ekolo¹ka.

Magnetni filtri so osrednjega pomena za za¹èito industrijskih instalacij centralnega ogrevanja in tople vode. Namenjene so tudi za¹èiti hladilnih in ogrevalnih instalacij ter vseh vrst naprav, ki so name¹èene v obravnavanih instalacijah. Magnetni filtri najprej ¹èitijo pred onesna¾enjem s trdnimi delci. Magnetni filtri najprej posku¹ajo prepreèiti po¹kodbe namestitve in vgrajene naprave. Prav tako trpijo zaradi poveèanja uèinkovitosti name¹èenih magnetizatorjev. Poleg tega nudijo mo¾nost za zmanj¹anje obratovalnih stro¹kov ali vzdr¾evanje opreme ter zmanj¹anje odpornosti vode ali pretoka tekoèine v gradbeni¹tvu.Magnetni filter ima ¹tevilne prednosti in skupaj veliko uporablja. S pomoèjo magnetnih filtrov se lahko sreèate na vodovodih (vodovodne napeljave, v zaprtih instalacijah, v za¹èiti posameznih naprav, ki se napajajo z vodo (npr. Pralni stroj, v napravah s prisilno cirkulacijo.Izbira pravega magnetnega filtra se mora osredotoèiti predvsem na procesne parametre. Gre predvsem za naravo, vrsto procesne tekoèine, velikost in moè kontaminacije, poleg tega pa tudi uèinkovitost, ki jo ¾elimo kupiti, in prièakovano uèinkovitost filtriranja.V magnetni filtraciji ni materialov. Delovne elemente filtra je mogoèe oèistiti, nekateri magnetni filtri pa imajo nizek upor. Nekateri magnetni filtri imajo sposobnost zajemanja delcev, manj¹ih od 1 mikrona. Onesna¾evalci iz filtra so obdelani v polsuhi snovi, zato je izguba tekoèine veliko manj¹a. Vendar pa magnetna filtracija poveèuje stro¹ke nalo¾b. Nad skupnim stro¹kom magnetnega filtra je veliko ¹ir¹i od uspeha standardnih membranskih filtrov. Vrednost je torej posebna pomanjkljivost magnetnih filtrov, ki se hitro odpravijo zaradi visokih obratovalnih stro¹kov.