Cink prah

V podjetju, v katerem vsebujejo prah, tekoèine, pline ali vnetljive hlape ter tam ni doloèenih obmoèij, ki bi lahko ogrozile eksplozijo, je treba brez odla¹anja pripraviti izèrpen dokument, imenovan nevarnost eksplozije.Upo¹tevati je treba, da mora delodajalec imenovati obmoèja nevarnosti eksplozije.

Poleg tega v toèki § 37. 1. Uredba ministra za nacionalne in upravne zadeve z dne 7. junija 2010 v zgodovini protipo¾arne za¹èite stavb, drugih gradbenih objektov in zemlji¹è (UL 10.109.719, tako v zgradbah kot v èasu in na sosednja obmoèja, kjer se lahko proizvajajo, skladi¹èijo, shranjujejo vnetljivi materiali ali kjer se nahajajo zmesi, ki bi lahko povzroèili eksplozijo, se opravi ocena tveganja eksplozije.V tej oceni je treba izpostaviti sobe, ki so potencialno eksplozivne. V prostorih in zunanjih prostorih je treba doloèiti ustrezne eksplozijske cone. Razviti je treba grafièno dokumentacijo, ki vsebuje razvrstitev in dejavnike, ki lahko povzroèijo eksplozijo.

Ocena nevarnosti eksplozije je treba doloèiti v skladu z veljavnimi evropskimi standardi, med katerimi je treba med drugim omeniti:• PN-EN 1127-1: 2011 "Eksplozivne atmosfere. Prepreèevanje eksplozije in za¹èita pred eksplozijo.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Eksplozivne atmosfere - Razvr¹èanje vesolja - Plin eksplozivne atmosfere.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Eksplozivne atmosfere.Razvr¹èanje prostora. Atmosferi, ki vsebujejo gorljiv prah,• Tehnièni standard ST-IIG-0401: 2010 "Gasna omre¾ja. Analiza in uporaba eksplozivnih con.• PN-EN 6079-10-14 "Eksplozivne atmosfere - projektiranje, izbira in monta¾a elektriènih instalacij"• PN-EN 60079-20-1 "Eksplozivne atmosfere - Lastnosti materiala glede uvrstitve plinov in hlapov - Preskusne metode in tabularne informacije"• PN-EN 50272-3: 2007 "Zahteve za za¹èito in gradnjo sekundarnih baterij..