Blagajno ali lahko prodate

Blagajna, znana kot blagajna, kot je avtomobil, je treba obèasno pregledati. Vendar je treba pri tej uspe¹nosti ta pregled pripraviti najkasneje dve leti po nedavnem pregledu ali fiskalizaciji. Pregled blagajne Krakow & nbsp; niha na lestvici od 100 PLN do 200 PLN z dostopom.

Obveznost pregleda blagajne izhaja iz dobrih pravnih predpisov. Pravna podlaga za dvoletno obdobje pregleda finanène blagajne je § 7 odstavek. 1 toèka 6 v povezavi iz odstavka 16, odst. 1 Uredbe ministra za finance z dne 28. novembra 2008 o uporabi registrskih blagajn. V skladu s predpostavko in z doloèbami tretjega odstavka 61. èlena Kazenskega zakonika se neupo¹tevanje ali nepravoèasna izvedba pregleda blagajne razume kot neustrezno vodenje knjige in grozi, da bo nalo¾ena globa za davèna kazniva dejanja. Toda cenej¹a alternativa vsakemu dveletnemu pregledu je, da jo vsako leto pripravimo. Pri obve¹èanju o registraciji blagajn je treba poskrbeti tudi za doloèitev ustreznega èasa, ki je urejen na podlagi davènega zakonika. Skupaj z umetnostjo. V tretjem odstavku 12. èlena tega zakona se datumi, ki so doloèeni v mesecih, konèajo z iztekom tega dne v tekoèem mesecu, ki jamèi prvi dan dneva, in èe ni bilo takega dne v zadnjem mesecu - prej¹nji dan tega meseca.

Obveznost nadzora nad èasovnim okvirom pregleda blagajne je oseba, ki je davèna blagajna. Lastnik mora serviserja obvestiti o potrebi po tak¹nem pregledu pred iztekom dveh let. Blagajnik mora v èasu 5 dni od dneva obvestila, ki ga pripravi imetnik davène blagajne, opraviti obvezen tehnièni pregled blagajne (èlen 31 toèke 4 odloèbe o blagajni.

Pregled tehniènega stanja blagajne naj bi predvsem preverjal stanje vseh kontrolnih peèatov, stanje ohi¹ja, berljivost davènih dokumentov, delovni program, pravilnost delovanja, stanje spomina in stanje baterij.Nazadnje, davèni zavezanec bi se moral izogibati izpostavljenosti sankcijam z vidika davènega urada in bi moral skrbeti za datume pregleda blagajne.