Blagajna za katero

Podjetniki, ki izvajajo gospodarsko kampanjo, v kateri morajo uporabljati blagajne, morajo izpolnjevati veliko zahtev. Med njimi obstaja obveznost, da imajo papirnate zvitke s kopijami potrdil skozi obdobje v podobni uredbi, ki je bila z letom 2013 podalj¹ana.

Do 31. decembra 2012 je na podlagi Odloka ministra za finance iz leta 2008 veljalo prehodno obdobje, po katerem je bilo treba kopije potrdil hraniti dve leti. Od zaèetka leta 2013 se je shranjevanje prejemkov iz blagajne spremenilo in se je podalj¹alo na pet let. Davkoplaèevalci, ki so v letu 2013 prijavili prodajo na fiskalne zneske, morajo hraniti kopije potrdil o prodaji za leti 2012 in 2011, prej¹nje kopije potrdil pa lahko trajno unièijo. Vendar pa morajo tudi vedeti, da je treba arhivirane kopije prejemkov iz leta 2013 hraniti do leta 2018, ker je petletno obdobje ustvarjeno od konca koledarskega leta, v katerem poteèe rok za plaèilo davka.Zakaj je èas petih let shranjevanje kopij davènih potrdil? Nad ljudmi, zaradi slednjega, da je èas zastaranja davène obveznosti le pet let.Obstaja veliko strahov, da je priporoèljivo arhiviranje kopij potrdil za zelo dolgo èasa. Vendar pa Ministrstvo za finance meni, da je petletni èas, da se doloèi pravilnost davènih poravnav. Kopije prejemkov so edini dokaz, ki dokumentira prodajo, njene cene in davène stopnje.Vendar je treba omeniti, da èeprav je zakonodajalec navedel doloèeno obdobje za arhiviranje izvodov zvitkov z davènimi potrdili, ni navedel oblike, v kateri bi morali biti skriti. Najcenej¹e fiskalne blagajne v Krakovu skladi¹èijo raèune v papirni strukturi. Dra¾ji z raz¹irjenim modulom so mo¾nost arhiviranja elektronskih potrdil. Ne smemo pozabiti, da celo dejstvo likvidacije poslovne dejavnosti podjetnika ne odvezuje od zakonske obveznosti, da hrani kopije potrdil iz blagajn.