Blagajna za asfaltiranje

Blagajna novitusa je oznaèena za osebe, ki govorijo svoje poslovanje, njihov priliv pa presega vrednosti, ki jih je doloèilo Ministrstvo za finance.

Po dnevnem redu je treba izdati potrdilo o doloèenem proizvodu, ki ga je kupil uporabnik, ki je nato podlaga za prito¾bo za mo¹kega, za gospo, ki vodi gospodarsko dejavnost, pa je osnova za vrnitev v davèni urad.

Da bi ga ustvarili, je priporoèljivo, da meseèno in meseèno objavljate fiskalna poroèila meseèna in meseèna fiskalna poroèila. Fiskalno poroèilo (dnevno ali meseèno je dokaz, ki ga natisne blagajna, ki vam omogoèa nakup in znesek davka v danem trenutku (dan ali mesec, z doloèenimi davènimi stopnjami in opro¹èeno prodajo. Namen takega opisa je prikaz dnevnega ali meseènega bruto dohodka z navedbo razliènih stopenj DDV.

Kdaj natisniti poroèila blagajne?

Kot smo ¾e omenili, obstajajo dva naèina fiskalnih poroèil: dnevno in meseèno. Kot edina imena so nakazana poroèila blagajne vsak dan in enkrat na mesec, na koncu.

Dnevno fiskalno poroèilo je dano na prodajno re¹itev na doloèen dan, do njegovega namena, to je do 24:00. Mo¾no ga je natisniti tudi kasneje pred prvo prodajo naslednjega dne. Vendar pa se moramo zavedati, da bo izpis po 24:00 zdaj drugaèen datum. V fiskalnem dnevnem poroèilu bomo prikazali kolièino fiksnih materialov, ki smo jih prodali na doloèen dan.

Davèni urad potrebuje tudi meseèna fiskalna poroèila. Meseèna fiskalna poroèila je treba pripraviti konec maja do polnoèi, pred prvo transakcijo naslednji dan, ki ustvari naslednji mesec. Meseèno poroèilo je dokazilo o znesku, ki vkljuèuje vsa predhodno izpisana dnevna poroèila. Tak¹no poroèilo nam ka¾e seznam uspehov v doloèenem mesecu. Meseèno poroèilo je zgrajeno samo enkrat v maju.

Èe se dnevno ali meseèno poroèilo pripravlja po polnoèi, pred prvo prodajo in poroèilom pa bo èas drugaèen, ni nièesar nervoznega, ker v zadnjem ni potrebe po pojasnilih.