Blagajna smyk

Dol¾nost davènega zavezanca je, da na fiskalni znesek naèrtuje tako imenovano blagovno bazo. To lahko dose¾ete sami ali z uporabo storitvenega nasveta. Blagajna blagajne mora biti programirana podatkovna baza, ki med drugim opredeljuje imena doloèenih izdelkov in pomoè, ki jo ima podjetnik v prodaji. Dejansko dane dru¾be so natisnjene na izvirniku in na kopiji davènega potrdila.

®al zakon trenutno ni doloèen na koncu, da ne bi povzroèal te¾av uporabnikom blagajn. Mnogi od njih ne ¾elijo zelo obse¾ne baze blaga, hkrati pa bi se raje izognili te¾avam z davènim organom. Davèni urad lahko prika¾e pomanjkljivosti pri naèrtovanju blagajne, kadar imena ponujenega blaga ali storitev ne bodo dovolj natanèno doloèena.

Pri uvedbi podjetja v podatkovno bazo blaga morate raèunati na pomoè strojne opreme va¹e fiskalne blagajne. Posamezni modeli blagajn imajo razlièno ¹tevilo znakov, ki jih je mogoèe prebrati. Minister za finance navaja, da mora vsak opis uporabljenega izdelka ali storitve ustrezati njegovi identifikaciji. Preveè generièna imena ne izpolnjujejo zakonskih zahtev za vzpostavitev davène denarne osnove.

Vpra¹anja zmogljivosti blagovne baze in storitev blagajne so ¹e posebej zanimiva za tiste podjetnike, ki ponujajo veliko razliènih proizvodov ali prodajajo razliène storitve. Veliko storitev, tudi storitve, bolj¹e delo, ki se programira v blagovni zbirki podatkov, bolj oèitna je ¾elena zmogljivost baze davènih blagajn. In ko vemo, z uredbo z dne 14. marca 2013, v zgodovini blagajn, navaja, da „mora potrdilo med drugim vkljuèevati ime izdelka ali storitve, ki omogoèa njihovo pravilno identifikacijo“. Na koncu ustvarja odpravo situacij, v katerih bodo davkoplaèevalci uporabljali imena doloèenega ¹tevila izdelkov / storitev, ne pa tudi imena posameznih proizvodov / storitev.

Èe povzamemo, se morate pri izdelavi blagovne baze blagajne seznaniti z nekaj barvami v moderni misli in predvsem z zakonskimi zahtevami. Njihova razvpita neskonèna kontrola davènega urada se je seveda osredotoèila na slabe posledice, ki bi jih vsak podjetnik raje izognil. Nekoliko manj omejevalni so predpisi za mala podjetja, na primer lokalnim trgovinam, ki jim ni treba natanèno doloèiti imen ponujenih izdelkov, ker za dokaz ni potrebno uporabiti imena polnozrnatega zvitka ali kumice z makom, samo zvitek, ¾emlje, z navedbo ustrezne kolièine davek za doloèeno blago.