Blagajna k t

Z blagajno se lahko sreèamo kadarkoli fiziène osebe, ki so odgovorne za proizvod ali storitev, dohodek od tak¹nega prometa pa presega mejo, ki jo doloèi Ministrstvo za finance.

Zakaj in kdaj deluje blagajna?Blagajna je torej orodje za ponujeno blago ali ponujene storitve. Zahvaljujoè temu lahko vloga, ki jo plaèuje za blago ali storitev, vsebuje natanèen seznam plaèanih storitev. Toèna cena vsakega artikla in skupni znesek sta navedena tam. Dokaz o prodaji tako niè novega kot potrdilo. To, seveda, zahvaljujoè njemu, vemo, kaj in koliko so dali in èe s kak¹nim nakljuèjem ta ¹tevilka ni prevelika ali prenizka. Lahko se zgodi tudi, da bo èlovek nezavestno pridobil pomanjkljivo blago. Potem potrdilo slu¾i tako za samostojno sodelovanje s takim rezultatom, t.j. za vsoto denarja, ki bo enaka znesku, ki ga je stranka plaèala. Vendar se blagajna ne uporablja samo za tiskanje potrdil. Njegova druga pozicija je evidentiranje prodaje. Po vsaki prodaji je prodajalec odgovoren za pripravo dnevnega poroèila o prodaji. Trajno bo evidentirala, kateri izdelki so bili prodani, koliko jih je bilo plaèanih in koliko jih je doseglo DDV.

Blagajna ERCObstajajo originalni naèini blagajn. Lahko se nauèimo na primer blagajne ERC ali elektronske blagajne. Nato je kolièina programov, ki jih uporablja proizvajalec. Ni jih mogoèe zamenjati. In ima dokaj majhno zmogljivost, ki jo doloèa, kaj se po nekaj letih hitro zapolni. Nato ima lastnik take blagajne dve mo¾nosti: lahko zamenja fiskalni modul za zadnjo ali popolnoma spremeni celotno blagajno v drugo. Zadnji urad za prodajo vozovnic med drugim vkljuèuje mobilne igralnice, samostojne blagajne ali sistemske blagajne.

Davèni terminaliDrug naèin fiskalnih blagajn je POS blagajna ali Elektronska prodajna toèka. Doloèajo jih tudi raèunalni¹ke blagajne. Veèinoma upo¹tevajo raèunalnik, fiskalni tiskalnik, tipkovnico in monitor. Sedanje blagajne so univerzalne, kar pomeni, da jih lahko pripnete, na primer fiskalne terminale, èitalnike èrtne kode ali elektriène tehtnice. Blagajne POS se lahko prosto oblikujejo ali raz¹irjajo glede na druge potrebe ali razvoj podjetja.