Blagajna in raeun

Te spremembe Zakona o DDV, ki so se zaèele izvajati januarja 2015, so uvedle potrebo po vodenju poravnav z uporabo blagajne med drugimi skupinami podjetnikov. In èeprav so nekateri podjetniki ¹e vedno osvobojeni obveznosti izdajanja potrdil, so podjetja, ki ponujajo na¹e storitve enim strankam, dol¾na poravnati energijo z uporabo blagajn.

Kdo mora vedeti, kako plaèati blagajno?Sredstva so potrebna v & nbsp; podjetjih, ki svoje delo po¹iljajo fiziènim ¾enskam (B2C. Podjetja, katerih letni promet ne presega 20.000 PLN neto, nimajo obveznosti izdajanja davènih prejemkov. Èe podjetnik zaène poslovati v poslovnem letu, se obveznost imeti blagajno pojavi, ko promet presega 20.000 PLN. ©e vedno obstaja katalog dejavnosti, za katere ni potrebna izdaja potrdil, ki jih izda blagajna.

Pomoè in cilji, povezani z posedovanjem blagajn.Preden podjetnik zaène z denarjem iz blagajne, mora o tem obvestiti davèni urad z naslovom, kjer bo igral blagajno. Skupaj z navedenimi dokumenti morate predlo¾iti izvirnik dokazila o nakupu blagajne in potrdilo, da je registrirana blagajna skladna z zahtevami - tehnolo¹ko in priroèno - doloèeno v sklepu o DDV. Formalne zahteve, ki morajo biti izpolnjene pred uporabo blagajne, so zdru¾ene z olaj¹avo, ki je pomembna za nakup blagajne. Oprostitev, skupaj z nakupom blagajne, dose¾e do 90% stro¹kov nakupa blagajne, èeprav ne veè kot 700 PLN. Blagajna mora navesti tudi redno servisiranje na poobla¹èenih toèkah, medtem ko servisiranje blagajne ne sme biti manj pogosto kot vsakih 25 mesecev. Podalj¹anje tega pogoja lahko povzroèi potrebo po vraèilu popusta pri nakupu blagajne.

Imeti blagajno pomeni tudi nujnost izdajanja originalnih potrdil strankam in shranjevanje kopij potrdil za 2 leti ob koncu obraèunskega leta, v katerem so bili razdeljeni. Uporabnik blagajne mora izpisati periodièna poroèila - dnevno, tedensko in meseèno -, ki jih izda blagajna.